Kodex

Riadiť sa týmto etickým kódexom.

Deklarácia ministrov štátov zúčastnených na 4. Európskej konferencii o politike hromadných médií, ktorá sa konala v Prahe v decembri 1994, uznala v bode 11 c, že “novinári majú právo prijať svoje vlastné samoregulačné normy napríklad vo forme etického kódexu.”

V rezolúcii č. 2 tejto konferencie sa uvádza, že kódexy správania majú byť “dobrovoľne prijaté a dobrovoľne uplatňované” a že “výkon novinárskeho povolania je založený najmä na základnom práve na slobodu prejavu, zaručenú článkom č. 10 Európskej konvencie o ľudských právach.”

Kódexy správania novinárov, ktoré boli prijaté v rade európskych demokratických krajín, sa snažia rôznymi spôsobmi zladiť práva a slobody novinárov s právami a slobodami občanov tak, aby nedochádzalo k konfliktu, a stanoviť zodpovednosť novinárov za ich činnosť.

Syndikát novinárov Českej republiky na základe štúdia medzinárodných aj národných dokumentov vypracoval Etický kódex novinára, ktorý je záväzný pre jeho členov a k jeho dobrovoľnému dodržiavaniu vyzval všetkých českých a moravských novinárov bez ohľadu na ich členstvo v syndikáte.

  1. Právo občanov na včasné, pravdivé a nezakreslené informácie. Občania demokratického štátu bez ohľadu na svoje spoločenské postavenie majú neodňateľné právo na informácie, ako im ich zabezpečuje čl.17 Listina práv slobôd, ktorá je súčasťou Ústavy Českej republiky. Novinári toto občianske právo realizujú svojou činnosťou. Nevyhnutne preto prevzali plnú zodpovednosť za to, že informácie, ktoré poskytujú verejnosti, sú včasné, úplné, pravdivé a nezakreslené. Občan má právo na objektívny obraz skutočnosti. Novinár je preto povinný:

a. zverejňovať len informácie, ktorých pôvod je známy, alebo v opačnom prípade ich doplniť nevyhnutnými výhradami, b. rešpektovať pravdu bez ohľadu na dôsledky, ktoré to pre neho môže mať, vyhľadávať informácie, ktoré slúžia všeobecnému záujmu, aj napriek prekážkam, c. dbať na rozlišovanie faktov od osobných názorov, d. hájiť slobodu tlače a slobodu iných médií, e. neodchýliť sa vecne od pravdy ani v komentári z dôvodu zaujatosti, f. nepripustiť, aby domnienka bola vydaná za overený fakt a správy boli deformované zamlčaním dôležitých údajov, g. odmietnuť akýkoľvek nátlak na zverejnenie nepravdivých alebo len čiastočne pravdivých informácií, h. odmietnuť akékoľvek zásahy štátnych orgánov, ktoré by mohli ovplyvniť pravdivosť sdelení, i. prijímať len úlohy porovnateľné s jeho profesijnou dôstojnosťou, j. nepoužívať nečestné prostriedky na získanie informácií, fotografie alebo dokumentu alebo využívať k tomu dobrú vieru ktokoľvek. Nečestnosť prostriedkov je pri tom treba posudzovať v súvislosti so verejným záujmom na publikovaní príslušnej informácie.

  1. Požiadavky na vysokú profesionalitu v novinárstve. Povahou novinárskej profesie je zodpovednosť voči verejnosti. Preto je základným predpokladom pre túto činnosť vysoká profesionalita. Z tohto hľadiska je novinár povinný:

a. niesť osobnú zodpovednosť za všetky svoje zverejnené materiály, b. vylúčiť všetky činnosti, ktoré by ho mohli kompromitovať alebo viesť k záujmovému konfliktu, c. neprijímať žiadne cenné dary alebo výhody, ktoré by mali súvislosť s jeho novinárskou činnosťou, najmä z dôvodov zverejnenia alebo zatajenia nejakej informácie, d. nezneužívať povolanie novinára na činnosť reklamného pracovníka a neprijímať žiadnu odmenu priamu alebo nepriamu od záujemcov o reklamu, odmietnuť podieľať sa na publikovaní skrytej reklamy, e. nepodpisovať svojím menom obchodné ani finančné reklamy, f. neprijímať peniaze vo verejnej službe alebo v súkromnom podniku tam, kde by jeho postavenie novinára a jeho vplyv mohli byť zneužité, g. nezneužívať výhody, plynúce z povolania novinára, na prezentovanie svojich osobných postojov, h. nezneužívať možné výhody, plynúce z členstva v Syndikáte novinárov, na uspokojovanie súkromných potrieb.

  1. Dôveryhodnosť, slušnosť a serióznosť zvyšujú autoritu médií. Z tohto hľadiska je novinár povinný riadiť sa týmito požiadavkami:

a. nič neospravedlňuje nepresnosť alebo nepreverenie informácie, každá zverejnená informácia, ktorá sa ukáže ako nepresná, musí byť ihneď opravená, b. ak si zdroj informácií želá zostať utajený, novinár je povinný zachovávať profesionálne tajomstvo, aj keby mu z toho mali vzniknúť problémy, c. rešpektovať súkromie osôb, najmä detí a osôb, ktoré nie sú schopné pochopiť následky svojich výpovedí, d. dodržiavať prísnu zásadu presumpcie neviny a neidentifikovať príbuzných obetí alebo páchateľov bez ich jasného súhlasu, e. považovať pomluvu, neprokázané obvinenie, skreslenie dokumentov, faktov a klamstvá za najzávažnejšie profesionálne chyby, f. okrem nevyvratiteľných dôvodov verejného záujmu nesmie novinár svojou činnosťou dostať dotknuté osoby do ťažkostí alebo osobnej úzkosti, g. novinár nesmie využívať informácie získané pri výkone svojho povolania predtým, ako budú tieto informácie zverejnené, h. nesmie vytvárať ani zobrazovať tému, ktorá by podnecovala diskrimináciu rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, i. pri reprodukcii akéhokoľvek textu musí byť uvedený jeho autor formou adekvátnou k rozsahu preneseného materiálu, j. plagizovanie sa dôsledne zakazuje.

Etický kódex novinára prijala ako otvorený dokument valná hromada Syndikátu novinárov ČR dňa 18. 6. 1998 a na návrh Komisie pre etiku pri Syndikáte novinárov ho aktualizovala správna rada dňa 25. 11. 1999.

Redakcia denníka

Pravda dňa 20.4.2021.