O nás

Deník Pravda je informačným rozcestníkom, kde nájdete výňatky z rôznych článkov s odkazmi priamo na zdroj. Naši redaktori sa zaoberajú hlavne spravovaním vašich PR článkov a reklamy.

Deník Pravda vychádza z voľne dostupných dôveryhodných zdrojov z českých aj slovenských zdrojov, využíva len perexy, ktoré nie sú v rozpore s autorským právom. Ak tu nájdete celý článok, ide o PR článok (reklamné oznámenie) alebo článok, ktorý nám autor dovolil publikovať vrátane odkazu naň (zdroj).

Informácie:

Dodávateľom obsahu servera denikpravda.sk sú perexy najdôveryhodnejších spravodajských RSS kanálov s vždy zverejneným odkazom na zdroj. Ak nesúhlasíte s použitím vášho RSS kanálu na našom portáli, prosím, kontaktujte redakciu, ktorá odstráni zdroj RSS vrátane odkazov na vás a perex.

Šíriteľom reklamy na serveri denikpravda.sk je spoločnosť Etarget a súkromná inzercia, viď. REKLAMA U NÁS.

Máte nápady, návrhy? Napíšte nám.

Šéfredaktor: Miloš Dohnal Zástupcovia šéfredaktora: Věra Zámečníková

Kontaktujte redakciu na e-mail [email protected].

Ak chcete informácie o inzercii v Deníku Pravda, napíšte na e-mail [email protected].

Ďalšie informácie o reklame | Pomoc a kontakt na helpdesk

RSS kanály servera denikpravda.cz sú voľne šíriteľné a nevyžadujú súhlas.