Ochrana os. údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Správca osobných údajov a subjekt údajov

Správcem osobných údajov je MEDIA AGENCY LTD, prevádzkovateľ tohto denníka.

Subjektom údajov je právnická osoba, ktorá správcovi poskytla svoje osobné údaje na základe reklamného nákupu priestoru, predplatného noviniek prostredníctvom e-mailu alebo iného zmluvného vzťahu uzavretého so správcom, alebo na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci prihlásenia k odberu noviniek (newsletterov) zasielaných správcom. Subjektom údajov môže byť aj fyzická osoba, ktorej osobné údaje správca získal z iných zákonných zdrojov.

Rozsah spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu, v akom mu ich poskytli subjekty údajov, alebo v akom rozsahu ich správca získal z iných zákonných zdrojov. Jedná sa o: meno, priezvisko, identifikačné číslo, e-mail, telefón pri zabezpečení reklamy a iných služieb.

Účel spracovania osobných údajov, všeobecný súhlas

Správca spracováva osobné údaje subjektov údajov na splnenie zmluvy uzavretej medzi subjektom údajov a správcom, a to formou elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku alebo písomne, plnenie právnych povinností a na účely priameho marketingu (tj. ponúkanie produktov a služieb správcom), vrátane zasielania obchodných správ v zmysle zákona č. 480/2004 Z.z., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Obchodné správy správca zasiela len v prípade, že sa subjekt údajov prihlásil k odberu noviniek (newsletterov) a vyjadril druhý súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu.

Účel spracovania osobných údajov, súhlas pre marketingové účely

Správca spracováva osobné údaje subjektov údajov na splnenie zmluvy uzavretej medzi subjektom údajov a správcom, a to formou elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku alebo písomne, plnenie právnych povinností a na účely priameho marketingu, ponúk, informácií o hoteli a jeho aktivitách. Subjekt údajov má možnosť jednoducho a bezplatne odhlásiť sa z odberu noviniek (newsletterov).

Posúdenie nevyhnutnosti spracovania

Správca dbá na ochranu súkromia subjektov údajov, a preto spracováva len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na určené účely spracovania.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania na účely priameho marketingu je súhlas subjektov údajov so spracovaním osobných údajov (prihlásenie k odberu newsletterov) alebo oprávnený záujem správcu (získanie elektronického kontaktu v súvislosti s predajom výrobku alebo služby správcom podľa zák. č. 480/2004 Z.z.).

V ostatných prípadoch je právnym základom spracovania splnenie zmluvy, ochrana oprávnených záujmov správcu (ochrana majetku, uplatnenie práv zo zmluvy v súdnom konaní atď.) a plnenie právnej povinnosti.

Doba spracovania osobných údajov

V prípade osobných údajov spracovávaných na účely splnenia zmluvy správca spracováva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu ďalších 5 rokov, s ohľadom na dĺžku promlčacej lehoty na náhradu škody alebo újmy. V prípade spracovania na účely splnenia právnej povinnosti správca spracováva osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi. V prípade osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu subjektu údajov správca spracováva osobné údaje po dobu 10 rokov, pokiaľ nebude súhlas so spracovaním osobných údajov do tejto doby odvolaný. Tým nie je dotknutá povinnosť správcu spracovávať osobné údaje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak subjekt údajov udelený správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, môže svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vyplývajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. najmä ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, právnej povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Prístup k osobným údajom

K osobným údajom subjektov údajov má prístup správca a prípadne aj tretie osoby – príjemcovia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov a ktoré zabezpečujú primeranú ochranu práv subjektov údajov.

 

Zpracování cookies tu : KLIK

V Prague 23.4.2021